Allmänna köpevillkor

Allmänna köpevillkor

Svenskt Byggmontage AB med organisationsnummer 556922-9072.​

Definition

1. Dessa allmänna köpevillkor utgör bilaga till orderbekräftelse och äger tillämpning om annat inte överenskommits. Avvikelser från bestämmelserna måste avtalas skriftligen för att bli gällande.

Tillämplighet

2. I dessa bestämmelser har uttrycket Godset följande betydelse: Material och föremål i övrigt som säljaren ska leverera enligt avtalet.

Produktinformation

3. Uppgifter i produktinformation och prislistor är bindande endast i den utsträckning avtalet uttryckligen hänvisar till dem.

Beställning och avtal

4. Avtal är träffat först när säljarens orderbekräftelse undertecknats av båda parter.

Leveransklausul

5. Har inte annat avtalats ska leverans ske ”Ex Works” (”fritt säljarens lager”) enligt vid avtalets ingående gällande INCOTERMS.

Leveranstid

6. Uppstår leveransförsening på grund av någon i punkt 23 angiven omständighet eller på grund av någon handling eller underlåtenhet från köparens sida, ska leveranstiden förlängas så mycket som med hänsyn till alla omständigheter i fallet kan anses skäligt. Detta gäller oavsett om orsaken till förseningen inträffar före eller efter utgången av den ursprungligen avtalade leveranstiden.

Köparens dröjsmål

7. Om köparen underlåter att ta emot och/eller avhämta Godset på fastställd dag, är han det oaktat skyldig att erlägga varje betalning, som gjorts beroende av leverans, som om Godset i fråga hade levererats. Säljaren ska ombesörja lagring av Godset på köparens risk och bekostnad. På begäran av köparen ska säljaren försäkra Godset på köparens bekostnad.

8. Köparen är skyldig att omedelbart underrätta säljaren om eventuella dröjsmål enligt punkt 11. 

9. Om inte köparens i punkt 11 angivna underlåtenhet beror på förhållande som avses i punkt 23, har säljaren rätt att skriftligen anmoda köparen att inom skälig tid ta emot Godset. Om köparen, oavsett anledning, underlåter att göra detta inom sådan tid, har säljaren rätt att genom skriftligt meddelande till köparen häva avtalet vad avser sådan del av Godset som på grund av köparens underlåtenhet inte tagits emot, och av köparen erhålla ersättning för skada, som köparens underlåtenhet åsamkat honom. Ersättningen ska inte överstiga 7,5% av den del av priset som hänför sig till den del av Godset som hävningen avser

Pris och betalning

10. Det avtalade priset faktureras i enlighet med offert. Finns inte detta avtalat i offerten gäller; Belopp förfaller till betalning 10 dagar efter fakturadatum vad avser fakturor som omfattar material, arbete och färdigställande.

11. Om köparen inte betalar i rätt tid, har säljaren rätt att från förfallodagen tillgodoräkna sig dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635).

12. Svenskt Byggmontage AB kan komma att utföra en kreditupplysning på köparen i samband med tecknande av avtal mellan parterna.

Äganderättsförbehåll

13. Godset förblir säljarens egendom, till dess det blivit fullt betalt.

Ansvar för fel

14. Säljaren förbinder sig att i enlighet med vad här nedan i punkterna 14-22 anges avhjälpa alla fel som beror på bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning.

15. Säljarens ansvar avser endast fel, som uppstår under de i avtalet förutsedda arbetsförhållandena och vid riktig användning. Det omfattar inte fel förorsakade av bristfälligt underhåll eller oriktig montering från köparens sida, ändringar utan säljarens skriftliga medgivande, av köparen oriktigt utförda reparationer, normal förslitning eller försämring.

16. Efter utfört felavhjälpande gäller samma ansvarstid som för de ursprungliga delarna, d.v.s. ansvarstiden förlängs inte.

17. Köparen ska skriftligen till säljaren reklamera fel utan oskäligt uppehåll efter att felet har visat sig och i intet fall senare än två veckor efter utgången av den ansvarstid som följer av punkt 14 första stycket. Reklamationen ska innehålla en beskrivning av hur felet yttrar sig. Reklamerar köparen inte skriftligen inom de frister som angivits ovan förlorar denne rätten att göra gällande felet.

18. Efter att från köparen ha mottagit meddelande om fel som avses i punkt 14 ska säljaren på egen bekostnad avhjälpa felet med den skyndsamhet som omständigheterna påkallar eller ersätta köparen för specificerade kostnader för avhjälpande av felet.

19. Om ej annat överenskommits, ska köparen bära kostnaden och stå risken för transporten av felaktiga delar till säljaren, medan säljaren ska bära kostnaden och stå risken för transporten av i utbyte levererat eller reparerat gods till i avtalet angiven leveransort. Köparen ska, då så erfordras för avhjälpande av fel som avses i punkt 13 på egen bekostnad inställa Godset – i förekommande fall fordonet – hos säljaren.

20. Om säljaren trots anmodan ej inom skälig tid uppfyller sina förpliktelser enligt punkt 17 har köparen rätt att antingen erhålla skäligt avdrag på priset eller låta utföra nödvändiga reparationer, under förutsättning att han därvid förfar med omdöme. Är felet väsentligt har köparen i stället rätt att häva avtalet genom skriftligt meddelande till säljaren. Vid hävning har köparen rätt till ersättning för den skada denne lidit. Ersättningen ska dock inte uppgå till mer än 15% av det avtalade priset.

21. Säljaren ansvar avser inte fel, som beror på av köparen tillhandahållet material eller på av denne föreskriven konstruktion.

22. Utöver vad som föreskrivs i punkterna 13-20 har säljaren inte något ansvar för fel. Säljaren är således inte skyldig att på grund av fel i Godset utge någon som helst ersättning till köparen för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust.

23. För produkter som inte tillverkas av säljaren gäller respektive underleverantörs ansvar för fel. Om ej annat överenskommits, ska dock reklamation av fel i sådana delar göras till säljaren.

Befrielsegrunder (force majeure)

24. Följande omständigheter utgör befrielsegrunder om de medför att avtalets fullgörande hindras eller blir oskäligt betungande: arbetskonflikt och varje annan omständighet, som parterna inte kan råda över, såsom eldsvåda, naturkatastrofer och extrema naturhändelser, krig, mobilisering eller oförutsedda militärinkallelser av motsvarande omfattning, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, uppror och upplopp, knapphet på transportmedel, allmän varuknapphet, inskränkningar i fråga om drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer, som orsakas av sådan befrielsegrund. Omständigheter som inträffat då avtalet ingås utgör befrielsegrund endast om deras inverkan på avtalets fullgörande då inte kunde förutses.

25. Det åligger part som önskar åberopa befrielsegrund att utan dröjsmål skriftligen underrätta andra parten om uppkomsten därav, liksom om dess upphörande. Om befrielsegrund hindrar köparen att avhämta Godset ska han ersätta säljaren för de utgifter denne får vidkännas för att säkra och skydda Godset.

26. Utan inskränkning i vad som stadgas i punkterna 6 och 9 har vardera parten, om avtalets fullgörande inom skälig tid omöjliggörs på grund av sådan omständighet som avses i punkt 23, rätt att genom skriftligt meddelande till motparten häva avtalet.

Ångerrätt

27. Som köpare har du 14 dagars ångerrätt när du köper en tjänst eller vara på distans.

28. Ångerfristen börjar löpa 14 dagar efter det att du mottagit en vara samt 14 dagar från dagen efter det att avtal träffats om att en tjänst ska utföras.

29. Ångerrätten gäller inte för specialtillverkade varor.

Tvist, tillämplig rätt

30. Tvist med anledning av detta avtal och vad därmed äger samband skall i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Kan tvisten därvid inte lösas skall den avgöras av allmän domstol på ort enligt säljarens val. Är parterna överens därom kan tvisten istället lösas av skiljemän enligt lag om skiljeförfarande.

31. Svensk rätt ska tillämpas på avtalet.

Denna hemsidan använder cookies för att förbättra din användarupplevelse.